Webglobe – Yegon
Created with Sketch.
 • 02 - 581 010 62
 • Domény
  Webhosting
  Servery
  Nástroje
  O WY
  Blog
  Podpora
  Domény

  Doména je vaša internetová adresa, cez ktorú ľudia nájdu vašu webstránku.

  Pomôžeme vám vybrať tú najlepšiu. Vybrať si môžete z viac ako 150 koncoviek domén.

  Viac informácií


  Webhosting

  Vďaka webhostingu bude vaša stránka dostupná kedykoľvek. Poskytneme vám rýchle a spoľahlivé riešenie pre malé stránky, blogy, eshopy aj firemné prezentácie.


  Servery

  Potrebujete výkonnejší server pre svoj veľký projekt alebo náročnejší web?

  Vyberte si z našej ponuky serverových riešení, ktoré naplnia vysoké očakávania aj tých najnáročnejších webov či projektov.
  Viac informácií


  Nástroje

  Praktické business nástroje, ktoré pomôžu vášmu podnikaniu rásť. Vyskúšajte náš hromadný e-mailing SMTP Klerk či účtovný program POHODA.


  O nás

  Sme skupina nadšencov, ktorá sa už niekoľko rokov stará o vaše sny a podnikanie na internete.

  Sme spojkou medzi vami a vašimi snami o podnikaní vo svete internetu/na internete.

  Viac informácií


  Blog

  WY blog je určený pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac z oblasti blogovania, marketingu, WordPressu, ale aj programovania, či podnikania.

  Prejsť na blog


  Zaujímavé články
  WordPress

  Podrobný návod ako si vytvoriť vlastnú web stránku

  Tipy a triky

  7 spôsobov ako vymyslieť perfektný názov domény

  Tipy a triky

  Ako raketovo zlepšiť rýchlosť načítania vašej webstránky

  Podpora

  Potrebujete poradiť? Sme tu pre vás na telefónnom čísle 02 – 581 010 62, e-maile helpdesk@wy.sk alebo chate.

  Spustiť chat


  Na našich stránkach používame súbory cookies. Pomáhajú nám vylepšovať web a služby. Pokračovaním súhlasíte so zberom dát.

  Všeobecné obchodné podmienky provízneho programu

  Vyhotovené podľa ust. § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

  Všeobecné obchodné podmienky provízneho programu (ďalej len „VOPpp“) spoločnosti ​Webglobe, a.s. so sídlom Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel:Sa,Vložka č.:6989/B, IČO: 52486567, IČDPH: SK2121061899, upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, spoločnosti Webglobe, a. s. ako poskytovateľa služieb (ďalej len „Poskytovateľ“) a fyzickej alebo právnickej osoby ako objednávateľa služieb (ďalej len „Partner“) a týkajú sa poskytovania služieb webhostingu, registrácie domén a ďalších súvisiacich služieb.

  Všeobecné obchodné podmienky, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na ich základe alebo v súvislosti s nimi, sa riadia slovenským právom, konkrétne Obchodným zákonníkom. VOPpp nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2020. Týmto dňom sa rušia predchádzajúce verzie VOPpp.

  1. Úvodné ustanovenia

  1.1. Pravidlá Provízneho programu (ďalej len „Pravidlá“) sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o spolupráci – Provízny program, ktorá sa uzatvára v elektronickej podobe medzi obchodnou spoločnosťou Webglobe, a.s., so sídlom Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, Vložka č.: 6989/B , IČO: 52486567, IČ DPH: SK2121061899 ako prevádzkovateľom Provízneho programu (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá sa zapojí do Provízneho programu dodržiavaním Pravidiel programu ako účastník Provízneho programu (ďalej len „Partner“).

  1.2 Na práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Partnera neupravené týmito Pravidlami sa primerane použijú ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok poskytovania služieb webhostingu, registrácie domén a ďalších súvisiacich služieb Prevádzkovateľa (ďalej len„VOP“), platné v čase uplatňovania týchto práv a plnenia povinností zmluvnými stranami. Ustanovenia týchto Pravidiel majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

  1.3 Účasť v Províznom programe vzniká registráciou do Provízneho programu prostredníctvom registračného formuláru na webstránke alebo nákupom kotrejkoľvek služby Prevádzkovateľa. Partnerovi tak vzniká možnosť vytvoriť na svojich webových stránkach priestor, na ktorých bude propagovať produkty a služby, ktoré Prevádzkovateľ ponúka. Účasť v Províznom programe bude realizovaná prostredníctvom textových odkazov a bannerov, ktoré budú po prekliknutí smerovať na webové stránky Prevádzkovateľa. Odkazy, rovnako ako aj bannery, sú vytvárané výhradne iba Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny reklamných bannerov a textov.

  2. Definícia pojmov

  2.1 Prevádzkovateľom Provízneho programu je obchodná spoločnosť Webglobe,a.s, so sídlom Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, Vložka č.: 6989/B , IČO: 52486567, IČ DPH: SK2121061899.

  2.2 Partnerom sa označuje fyzická osoba, ktorá je plnoletá a plne spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá sa prihlási do Provízneho programu vyplnením formulára so žiadosťou o registráciu prostredníctvom webstránky Prevádzkovateľa alebo zakúpi akýkoľvek produkt Prevádzkovateľa.

  2.3 Pojem Návštevník označuje každého unikátneho návštevníka internetových stránok Prevádzkovateľa, ktorého príchod na stránky Prevádzkovateľa bol sprostredkovaný Partnerom a prostredníctvom jeho webových stránok alebo unikátneho hypertextového odkazu.

  2.4 Zákazníkom sa rozumie každý Návštevník stránok Prevádzkovateľa, ktorého príchod na stránky Prevádzkovateľa bol sprostredkovaný Partnerom, a objedná si služby alebo produkty Prevádzkovateľa, za ktoré uhradí dohodnutú odplatu (cenu).

  2.5 Provízia predstavuje finančnú odmenu (odplatu) od Prevádzkovateľa pre Partnera za sprostredkovanie Návštevníka alebo Zákazníka. Výška provízie vyplýva z podmienok Provízneho programu a jeho pravidiel.

  2.6 Webovou stránkou je internetová stránka, na ktorej je umiestnený jedinečný hypertextový odkaz. Stránka je vo vlastníctve alebo v užívaní Partnera a musí byť trvale prístupná zamestnancom Prevádzkovateľa, taktiež musí mať charakter dokončenej stránky, t.j. nevzbudzovať pochybnosti o jej vzhľade, či funkčnosti jej častí.

  2.7 Hypertextový odkaz znamená jedinečný a špeciálny kód, ktorý Partnerovi pridelí Prevádzkovateľ v Províznom programe a po vložení na webovú stránku Partnera sa zobrazuje vo forme reklamnej plochy alebo textového odkazu smerujúceho na produkty alebo služby Prevádzkovateľa.

  2.8 Reklamná plocha predstavuje banner, vyhľadávací panel alebo textový odkaz, ktoré sú výsledkom umiestnenia jedinečného hypertextového odkazu vloženého na webovú stránku Partnera.

  3. Podmienky spolupráce a spôsob propagácie

  3.1 Partner sa zaväzuje, že za účelom získania provízie vytvorí pre Prevádzkovateľa reklamnú plochu a umiestni ju na svoju webovú stránku, a to či už vo forme banneru, alebo textového odkazu,
  smerujúceho na službu alebo produkt Prevádzkovateľa. Partner je povinný využívať pre každú formu propagácie pridelený jedinečný hypertextový odkaz.

  3.2 Prevádzkovateľ je povinný vyplatiť Partnerovi províziu vo výške určenej podľa vopred stanovených podmienok Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok programu, pričom sa zaväzuje, že o prípadných zmenách bude Partnera informovať. Nárok na províziu vzniká Partnerovi až po úhrade produktu alebo služby Prevádzkovateľa, ktorú si Zákazník objednal prostredníctvom odkazu umiestneného na webovej stránke Partnera. Provízia pre Partnera musí byť zaevidovaná najneskôr 1 deň po úhrade Partnerom sprostredkovanej služby alebo produktu Prevádzkovateľa Zákazníkom.

  3.3 Reklamná plocha nemôže byť umiestnená na webovej stránke, ktorej obsah:

  • je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi, alebo
  • je v rozpore s ustanoveniami čl. 5 ods. VOP Prevádzkovateľa alebo
  • má pornografický charakter, alebo – slúži najmä na zobrazovanie reklamy, alebo
  • je určený na propagáciu alebo šírenie názorov extrémnej ľavice či pravice, alebo
  • môže inak poškodzovať dobré meno Prevádzkovateľa.

  3.4 Partner nesmie propagovať neexistujúce zľavy či iné, vopred Prevádzkovateľom neodsúhlasené špeciálne výhody, ktoré majú vyzývať a nabádať Návštevníka na zakúpenie a využívanie služieb alebo produktov Prevádzkovateľa (ďalej len „klamlivá reklama“). V prípade porušenia tejto povinnosti je Prevádzkovať oprávnený nevyplatiť Partnerovi dohodnutú Províziu za sprostredkovanie, alebo môže znížiť výšku novovzniknutej nevyplatenej Provízie o hodnotu neoprávnene vyplatenej Provízie, získanej v dôsledku alebo v priamej súvislosti s klamlivou reklamou Partnera. V prípade, že Partner má záujem ponúkať, propagovať alebo poskytovať špeciálnu výhodu pre Návštevníkov svojej webovej stránky, (najmä zľavu z cien služieb a produktov Prevádzkovateľa), je povinný vopred požiadať Prevádzkovateľa o poskytnutie tejto špeciálnej výhody. Prevádzkovateľ takúto žiadosť Partnera posúdi a do 14 dní informuje Partnera o výsledku jeho žiadosti. Na poskytnutie alebo odsúhlasenie poskytnutia zľavy alebo inej špeciálnej výhody nemá Partner právny nárok.

  4. Provízia Partnera

  4.1 Partner má nárok na opakovanú províziu z každej platby sprostredkovaného Zákazníka vo výške 20% z cien webhostingových balíkov a 8% z cien VPS a serverov. Provízia sa vypočíta z ceny objednaných služieb Zákazníka, ktorý nákup zrealizoval na základe kliknutia na jedinečný hypertextový odkaz Partnera.

  4.2 Provízia je viazaná na konkrétnu objednávku webhostingových služieb/ VPS/ servera a nie na účet Zákazníka ako celok.

  4.3. V prípade, že Partner v priebehu 6 po sebe nasledujúcich mesiacov nesprostredkuje prostredníctvom svojho unikátneho odkazu Prevádzkovateľovi nového Zákazníka, výška opakovanej provízie sa zníží na 5%. V prípade, že Partner nebude vykazovať žiadnu aktivitu
  počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov, nárok Partnera na opakovanú províziu za dovtedy sprostredkované služby zaniká.

  4.4. Provízia od Prevádzkovateľa je vyplatená podnikajúcej fyzickej alebo právnickej osobe, oprávnenej vystavovať daňové doklady, len na základe faktúry s potrebnými náležitosťami daňového dokladu, zaslanej doporučene Prevádzkovateľovi na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu faktury [at] wy [dot] sk. Vystavená faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a musí obsahovať užívateľské meno Partnera, používané v Províznom programe Prevádzkovateľa. Výška odmeny je vypočítaná ako percento z ceny produktu alebo služby Prevádzkovateľa bez DPH sprostredkovaných Partnerom. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Prevádzkovateľovi. Údaje dodávateľa uvedené na faktúre musia byť totožné s údajmi Partnera v Províznom programe Prevádzkovateľa.

  4.5 Každý Partner má možnosť prevodu nevyplatenej provízie na WY kredit, ktorý môže využiť na nákup služieb Prevádzkovateľa bez potreby dodatočného schválenia.

  4.6 Nevyplatenú províziu na účte Partnera, ani jej časť, nie je možné použiť na čiastočnú úhradu faktúry za služby u Poskytovateľa.

  4.7 Nárok na vyplatenie Provízie vznikne Partnerovi v prípade, keď celková výška Provízie dosiahne sumu 50€. Provízia bude Partnerovi vyplatená bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet Partnera, ktorý uviedol vo faktúre doručenej do sídla Prevádzkovateľa. Provízia zahŕňa všetky Partnerom vynaložené náklady spojené s jeho činnosťou vyplývajúce zo Zmluvy a Pravidiel Provízneho programu.

  4.8 Nárok na vyplatenie Provízie zaniká po uplynutí 18 mesačného obdobia počas ktorého Partner nepodal žiadosť o jej vyplatenie alebo ju nepreviedol na WY kredit. Provízie, ktoré sú ku dňu zverejnenia týchto VOP staršie ako 18 mesiacov, exspirujú po uplynutí 6 mesačného obdobia, t.j. 01.07.2020, ak nebudú do uvedeného dátumu Partnerom prevedené na WY kredit, alebo Partner nepodá žiadosť o ich vyplatenie.

  5. Ochrana osobných údajov

  5.1 Ochrana osobných údajov Partnera sa spravuje Všeobecnými zásadami ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa publikovanými na stránke wy.sk.

  5.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje Partnera mimo rozsah osobných údajov nutných na prevádzkovanie Provízneho programu a zabezpečenie jeho funkčnosti.

  6. Záverečné ustanovenia

  6.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť Pravidlá programu.

  6.2 Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť a platnosť dňom 1.1. 2020.