Webglobe – Yegon
Created with Sketch.
 • 02 - 581 010 62
 • Domény
  Webhosting
  Servery
  Nástroje
  O WY
  Blog
  Podpora
  Domény

  Doména je vaša internetová adresa, cez ktorú ľudia nájdu vašu webstránku.

  Pomôžeme vám vybrať tú najlepšiu. Vybrať si môžete z viac ako 150 koncoviek domén.

  Viac informácií


  Webhosting

  Vďaka webhostingu bude vaša stránka dostupná kedykoľvek. Poskytneme vám rýchle a spoľahlivé riešenie pre malé stránky, blogy, eshopy aj firemné prezentácie.


  Servery

  Potrebujete výkonnejší server pre svoj veľký projekt alebo náročnejší web?

  Vyberte si z našej ponuky serverových riešení, ktoré naplnia vysoké očakávania aj tých najnáročnejších webov či projektov.
  Viac informácií


  Nástroje

  Praktické business nástroje, ktoré pomôžu vášmu podnikaniu rásť. Vyskúšajte náš hromadný e-mailing SMTP Klerk či účtovný program POHODA.


  O nás

  Sme skupina nadšencov, ktorá sa už niekoľko rokov stará o vaše sny a podnikanie na internete.

  Sme spojkou medzi vami a vašimi snami o podnikaní vo svete internetu/na internete.

  Viac informácií


  Blog

  WY blog je určený pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac z oblasti blogovania, marketingu, WordPressu, ale aj programovania, či podnikania.

  Prejsť na blog


  Zaujímavé články
  WordPress

  Podrobný návod ako si vytvoriť vlastnú web stránku

  Tipy a triky

  7 spôsobov ako vymyslieť perfektný názov domény

  Tipy a triky

  Ako raketovo zlepšiť rýchlosť načítania vašej webstránky

  Podpora

  Potrebujete poradiť? Sme tu pre vás na telefónnom čísle 02 – 581 010 62, e-maile helpdesk@wy.sk alebo chate.

  Spustiť chat


  Na našich stránkach používame súbory cookies. Pomáhajú nám vylepšovať web a služby. Pokračovaním súhlasíte so zberom dát.

  Všeobecné obchodné podmienky

  1. Úvodné ustanovenia

  Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti Webglobe, a.s. so sídlom Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č.: 6989/B , IČO: 52486567, IČ DPH:SK2121061899, upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán – spoločnosti Webglobe, a.s. ako poskytovateľa služieb (ďalej len „Poskytovateľ“) a fyzickej alebo právnickej osoby ako objednávateľa služieb (ďalej len „Objednávateľ“).

  Zmluvné strany vstupujú do zmluvného vzťahu, ktorý sa týka:

  • poskytovania webhostingových služieb, poskytovania virtuálnych serverov a služieb elektronickej pošty na serveroch Poskytovateľa Objednávateľovi,
  • sprostredkovania registrácie doménových mien druhej alebo vyššej úrovne v sieti internet v centrálnych registroch doménových mien (a ďalších služieb týkajúcich sa doménových mien) zo strany Poskytovateľa pre Objednávateľa,
  • služieb s tým súvisiacich.

  Všeobecné obchodné podmienky, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na ich základe alebo v súvislosti s nimi, sa riadia slovenským právom, konkrétne Obchodným zákonníkom. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 27.10.2016. Týmto dňom sa rušia predchádzajúce VOP.

  2. Uzatvorenie zmluvy

  Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru (ďalej len „Objednávka“) v elektronickej forme na internetovej stránke Poskytovateľa. Objednávka obsahuje špecifikáciu objednávaných služieb a ich cenu, ktorú je Objednávateľ povinný Poskytovateľovi za služby zaplatiť. Údaje vyplnené Objednávateľom v Objednávke sú Poskytovateľom považované za správne. Objednávateľ odoslaním Objednávky akceptuje tieto VOP.

  3. Registrácia domény

  Registrácia doménových mien prebieha podľa poradia, v ktorom boli objednané.

  Registrácia .sk domén sa riadi pravidlami Centrálneho registrátora slovenských domén SK-NIC a.s.. Objednávateľ je povinný sa s týmito podmienkami oboznámiť.

  Registrácia domén druhej a vyššej úrovne prebieha až po pripísaní úhrady poplatku za registráciu domény na účet Poskytovateľa. Je v záujme Objednávateľa uhradiť poplatok za registráciu objednanej domény čo najskôr po jej objednávke, v opačnom prípade Poskytovateľ neručí za dostupnosť objednanej domény.

  Výška poplatkov za registráciu domén je zverejnená v cenníku Poskytovateľa na jeho domovskej stránke.

  Zrušiť objednávku na registráciu domény je možné len do momentu, kým nie je Poskytovateľom odvedený poplatok za jej registráciu. Po odvedení registračného poplatku už nie je možné žiadať o jeho vrátenie.

  Poskytovateľ zaistí registráciu a prevádzku doménového mena bez zbytočného odkladu, za predpokladu, že registrácii, predĺženiu registrácie alebo prevádzke domény nebránia problémy na strane Objednávateľa alebo na strane tretích osôb. Objednávateľ si je vedomý skutočnosti, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť a nastavenie menných serverov Objednávateľa či tretích osôb, ani za chybné technické nastavenie vykonané Objednávateľom.

  Za porušenie vlastníckych práv k ochranným známkam a porušenie zákona používaním názvu domény alebo mena adresára Objednávateľa, ktoré sú obchodnými menami a ochrannými známkami držiteľov (oprávnených osôb podľa zákona c. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník), nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť.
  Na základe objednávky Poskytovateľ zaregistruje .sk doménu vo svojom mene (Poskytovateľ je držiteľom domény). V takomto prípade Poskytovateľ garantuje Objednávateľovi, že počas registračného obdobia uvedenej domény akékoľvek zmeny (zmena držiteľa, zmena registrátora) vykoná len po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa. Poskytovateľ môže odmietnuť zaregistrovanie domény vo svojom mene.

  V prípade registrácie domény v mene Poskytovateľa (Poskytovateľ je verejne uvedený ako držiteľ domény) sa uplatňujú tieto podmienky:

  • Všetku zodpovednosť za doménu a obsah jej webovej stránky nesie Objednávateľ.
  • Objednávateľ je povinný najneskôr do 10 dní od vyzvania Poskytovateľom zabezpečiť zmenu držiteľa domény na iný subjekt. V prípade nesplnenia požiadavky má Poskytovateľ právo doménu znefunkčniť do doby, kedy bude držiteľ zmenený.
  • Objednávateľ je povinný nahradiť Poskytovateľovi všetky škody, ktoré mu v súvislosti s registráciou domény v jeho mene vzniknú.

  Viac o právach a povinnostiach Objednávateľa sa môžete dočítať na stránkach hlavnej doménovej autority ICANN.

  4. Webhostingové služby

  Poskytovateľ umožní Objednávateľovi využiť svoj server a programové vybavenie na prevádzku virtuálneho internetového servera v rozsahu uvedenom v objednávke. Server Poskytovateľa je umiestnený v housingovom centre tretej osoby. V súvislosti s poskytovaním webhostingových služieb a služieb elektronickej pošty je Poskytovateľ povinný dohliadať na funkčnosť servera. Ďalej je povinný pravidelne aktualizovať programové vybavenie servera, z hľadiska funkčnosti aj bezpečnosti servera.

  Objednávateľ má možnosť využiť telefonickú a e-mailovú podporu na riešenie problémov s registráciou a prevádzkou jeho domény. Kontakt na podporu nájde na webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný do jedného pracovného dňa odpovedať na Objednávateľovu požiadavku.

  Webhostingové služby a služby elektronickej pošty nie je povinný Poskytovateľ poskytovať v prípade, že ich poskytovaniu bránia problémy na strane Objednávateľa alebo na strane tretích osôb. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za výpadky v dodávke elektrickej energie a za výpadky dátovej siete housingového centra. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať kroky na eliminovanie výpadkov v poskytovaných službách. V súvislosti s tým je Poskytovateľ oprávnený vykonávať plánované odstávky poskytovaných služieb s cieľom kontroly, údržby či výmeny hardware, prípadne nastavenia alebo aktualizácie programového vybavenia serveru (ďalej len „odstávka služieb“). Pokiaľ to charakter odstávky dovoľuje, bude vykonaná vo večerných a nočných hodinách tak, aby čo najmenej ovplyvnila funkčnosť poskytovaných služieb. Poskytovateľ o plánovaných odstávkach vopred informuje na svojej webovej stránke, prípadne e-mailom vopred upozorní priamo dotknutých zákazníkov.

  V prípade, že je vystavená faktúra/predfaktúra za prevádzku domény viac ako 1 mesiac po dátume splatnosti alebo viac ako 1 mesiac po uplynutí predchádzajúceho predplateného obdobia služieb, ktoré sú na predmetnej faktúre/predfaktúre fakturované (podľa toho ktorý z uvedených termínov nastane neskôr) a Objednávateľ ju napriek opakovanej výzve neuhradí, Poskytovateľ má právo zmazať zo svojho servera všetky dáta týkajúce sa Objednávateľovej domény.

  Neobmedzený mesačný prenos dát znamená prenos dát medzi doménou Objednávateľa a sieťou Internet, v množstve výrazne neprekračujúcom bežné využitie služby u iných zákazníkov Poskytovateľa a zároveň takýto prenos dát negatívne neovplyvňuje stabilitu služieb Poskytovateľa.

  Neobmedzený webhosting – diskový priestor na zdieľanom webhostingu má vždy definovanú veľkosť (podľa zvyčajných požiadaviek zákazníkov Poskytovateľa). Na základe požiadavky Objednávateľa môže Poskytovateľ bezplatne zväčšiť diskový priestor vyhradený pre konkrétnu doménu. Poskytovateľ môže odmietnuť zväčsenie diskového priestoru, alebo môže priestor zväčšiť podľa svojho uváženia, v záujme zachovania stability poskytovaných služieb pre všetkých zákazníkov.

  Neobmedzený počet domén – počet domén zodpovedajúci zvyčajnému využívaniu zdieľaných webhostingových služieb zákazníkmi Poskytovateľa. Na základe požiadavky Objednávateľa môže Poskytovateľ tento limit zvýšiť, s ohľadom na zachovanie stability poskytovaných služieb pre všetkých zákazníkov.

  Multihostingovú službu môže využívať len doména registrovaná prostredníctvom Poskytovateľa. V prípade existujúcej domény je potrebné ju preregistrovať / previesť k Poskytovateľovi.

  5. Využitie objednaných služieb

  Objednávateľ nesmie zriadiť webové stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi. Ak sa tak stane, Objednávateľ plne zodpovedá za svoje konanie a škody spôsobené Poskytovateľovi alebo tretím osobám. Poskytovateľ má právo, pokiaľ to obsah Objednávky neurčí inak, okamžite a bez predošlého upozornenia pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie služby pre Objednávateľa, ktorý sa pokúsi prevádzkovať:

  • web stránku, ktorá preťažuje databázové, webové alebo e-mailové systémy, spôsobuje ich úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť a tým poškodzuje Poskytovateľa a/ alebo iných zákazníkov Poskytovateľa,
  • web stránku zameranú na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spamu), phishing, download server,
  • web stránku obsahujúcu nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi),
  • warez servery, servery s podobným zameraním a stránký propagujúce warez,
  • servery ponúkajúce dáta chránené zákonom o duševnom vlastníctve, autorskými právami alebo patentmi bez súhlasu autora,
  • servery využívajúce licencie, programy alebo súčasti chránené zákonom o duševnom vlastníctve, autorskými právami alebo patentmi bez súhlasu autora,
  • web stránku sprístupňujúcu akékoľvek dáta, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a právnym poriadkom SR (napr. fotografie alebo texty podnecujúce k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov).

  Objednávateľ sa zároveň zaväzuje, že:

  • nebude používať informácie získané prostredníctvom služby, pokiaľ sú tieto informácie chránené zákonom o duševnom vlastníctve, autorskými právami alebo patentami,
  • nebude sa neoprávnene pokúšať preniknúť do prístupových účtov iných klientov alebo do systému Poskytovateľa,
  • akékoľvek osobné údaje budú na servery Poskytovateľa ukladané výlučne v kryptovanej podobe.

  Ak dôjde k pozastaveniu alebo ukončeniu poskytovania služieb zo strany Poskytovateľa z dôvodu porušenia týchto podmienok Objednávateľom, Poskytovateľ nie je povinný vrátiť Objednávateľovi uhradené poplatky za poskytovanie služieb.

  Diskový priestor domény slúži na ukladanie obsahu webových stránok Objednávateľa, neslúži ako úložisko pre výmenu veľkého množstva dát medzi užívateľmi Objednávateľa (cez ftp, http a pod.).
  Objednávateľ nie je oprávnený poskytovať za odplatu alebo bezplatne služby poskytované Poskytovateľom tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Jedna webhostingová služba (vrátane služieb s možnosťou prevázkovania viacerých domén – multihosting) je určená pre využívanie jedným subjektom (Objednávateľ), nie tretími stranami.

  6. Ceny a platobné podmienky

  Cenník služieb Poskytovateľa (ďalej len „cenník“) je zverejnený na webovej stránke Poskytovateľa. Poplatok za registráciu domény je splatný ročne vopred, prípadne podľa podmienok registrácie daného doménového mena. Webhostingové služby sú splatné štvrťročne, polročne, ročne, prípadne na viac rokov dopredu. Poskytovanie virtuálneho servera je splatné mesačne, štvrťročne alebo ročne.

  Poskytovateľ poplatok za registráciu, webhosting a poskytovanie virtuálneho servera účtuje predfaktúrou so splatnosťou do 14 dní od vystavenia.

  Objednávateľ by mal vykonať úhradu tak, aby bola jeho platba pripísaná na účet Poskytovateľa pred koncom registračného obdobia domény, v prípade neskoršej úhrady Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť domény.

  Predfaktúra je v elektronickej forme zaslaná na kontaktnú e-mailovú adresu Objednávateľa. Objednávateľ má právo požiadať o jej papierovú verziu, jej zaslanie poštou je spoplatňované podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa. Objednávateľ je povinný pri úhrade dodržať variabilný symbol uvedený na predfaktúre, slúžiaci na identifikáciu platby. V prípade neuvedenia variabilného symbolu, alebo uvedenia nesprávneho variabilného symbolu, Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za vzniknuté problémy pri spracovaní platby.

  Objednávateľ je povinný uhradiť plnú sumu s DPH uvedenú na predfaktúre.

  Faktúra (daňový doklad) je po zaúčtovaní platby zasielaná v elektronickej forme (PDF súbor) emailom. Elektronická faktúra spĺňa všetky podmienky vyžadované platnými zákonmi SR. Obsah dokumentu je podpísaný elektronickým podpisom v súlade so zákonom o elektronickom podpise (č. 215/2002 Z. z.) a je tak platným daňovým dokladom.

  Objednávateľ má počas jedného mesiaca od objednania novej služby nárok na zrušenie objednávky bez udania dôvodu a vrátenie uhradených poplatkov za prevádzku. Poplatok za zmenu registrátora, registráciu domény, SSL certifikát a príp. iné podobné služby, je nevratný. Ak Objednávateľ po skončení skúšobnej doby ukončí používanie služby, nemá nárok na vrátenie poplatku alebo jeho časti. Predplatená služba je Objednávateľovi k dispozícii nezávisle na tom, či ju využíva alebo nie, až do konca predplateného obdobia.

  Za škody spôsobené Poskytovateľom pri registrácii domény, pri poskytovaní webhostingových služieb a prevádzke virtuálneho servera ručí Poskytovateľ len do výšky poplatku za registráciu domény, webhostingové služby a prevádzku virtuálneho servera uhradeného vo fakturačnom období, v ktorom ku škode došlo.

  Pre poskytovanie virtuálnych serverov platia tieto podmienky viazanosti:

  • Objednávateľ sa zaväzuje, že po dobu viazanosti označenú v objednávke odo dňa začatia účinnosti zmluvy (ďalej „doba viazanosti“):
   • zotrvá vo zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom podľa zmluvy a že po celú túto dobu bude bez prerušenia využívať služby, ktoré sú predmetom zmluvy, a to v súlade s jeho záväzkami a zároveň neuskutoční žiaden úkon, ktorý by smeroval k ukončeniu alebo účelom ktorého by malo byť ukončenie platnosti zmluvy a/alebo dodatku pred uplynutím doby viazanosti (bez ohľadu na skutočné právne následky uvedeného úkonu).
   • sa nedopustí takého konania, alebo, nedá svojim konaním žiaden taký podnet a ani neumožní také konanie, na základe ktorého by Poskytovateľovi vzniklo právo odstúpiť od zmluvy alebo právo vypovedať zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinností zo strany Objednávateľa, ku ktorým sa zaviazal v objednávke, alebo na základe ktorého by bol Poskytovateľ oprávnený mu v dobe viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom zmluvy.
  • V prípade porušenia niektorej z povinností Objednávateľa uvedených vyššie, je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške sedemnásobku súčtu mesačných poplatkov (pred zohľadnením zľavy) za služby, ktoré sú predmetom zmluvy. Právo na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu vznikne Poskytovateľovi samotným porušením povinnosti klienta, a to v okamihu porušenia povinnosti objednávateľom, pričom toto právo nie je podmienené vykonaním žiadneho úkonu zo strany poskytovateľa. Právo na zmluvnú pokutu nie je dotknuté žiadnym úkonom poskytovateľa, pokiaľ je tento v súlade so zmluvou (napr. pozastavenie poskytovania služieb z dôvodov uvedených v zmluve). Objednávateľ je zároveň povinný uhradiť Poskytovateľovi náhradu škody, ak jej výška presahuje výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. Zmluvnú pokutu podľa tohto článku bude Objednávateľ povinný zaplatiť bez ohľadu na dĺžku doby, ktorá mu ešte zostáva do uplynutia doby viazanosti. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 14 dní odo dňa doručenia výzvy na jej zaplatenie Poskytovateľa Objednávateľovi.
  • Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas celej doby viazanosti poskytne klientovi zvýhodnenú cenu za služby podľa objednávky.

  7. Ukončenie zmluvy

  Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom zaniká:

  • dohodou zmluvných strán,
  • výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede,
  • odstúpením od zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak klient porušuje podmienky podľa bodu 5 VOP, alebo koná proti záujmom Poskytovateľa.

  8. Osobitné ustanovenia

  Vypísaním objednávky Objednávateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle ustanovení čl. 28 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a ust. § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom.

  Poskytovateľ sa zaväzuje osobné údaje Objednávateľa (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) neposkytnúť tretej osobe bez Objednávateľovho výslovného súhlasu s výnimkou:

  • poskytnutie údajov Objednávateľa registrátorovi príslušnej domény podľa Objednávky, ak je to nevyhnutné pre správny priebeh registračného procesu objednanej domény,
  • poskytnutie nevyhnutných údajov o Objednávateľovi zmluvnému partnerovi Poskytovateľa, ktorý sa z poverenia Poskytovateľa zaoberá vymáhaním pohľadávok Poskytovateľa – a to len v prípade, že Objednávateľ neuhradí poplatky spojené s jeho Objednávkou po dobu viac ako 60 dní odo dňa splatnosti vystavenej predfaktúry aleb faktúry. V takomto prípade budú údaje o Objednávateľovi použité zmluvným partnerom Poskytovateľa a to len na účely vymáhania pohľadávky.

  Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť bez súhlasu klienta tieto VOP a cenník. Poskytovateľ je povinný o zmene VOP alebo cenníka informovať Objendávateľa najneskôr 30 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti zmeny. Po doručení príslušného upovedomenia o zmene VOP alebo cenníka má Objednávateľ právo zmluvu z tohto dôvodu vypovedať, najneskôr však 20 dní po doručení upovedomenia. Výpovedná lehota v takomto prípade uplynie ku dňu nadobudnutia platnosti príslušnej zmeny VOP alebo cenníka.